ERFARINGER MED AUDIOVISUELT UTSTYR 6    
ERFARINGER FRA TANANGER KIRKE skrevet av Ludvig Bjerkreim, sokneprest    
           
   

Vi har brukt projektor i Tananger kyrkje frå kyrkja var ny 1. sept. 2002.

1. To projektorar og skjermar i kyrkjerommet

2. Ein projektor og skjerm i menighetssalen

3. Ein projektor i ungdomsavdelingen/kafeen

4. Ein projektor på kyrkjetorget/rom som kan delast av frå sjølve torget

  

Bruken:

Gudstenester (Varierende bruk. Ofte kombinasjon av nokre få bilete og disposisjon)

 - Liturgitekst

 - Salmer/songar

 - Kunngjeringar

Nokre gonger brukar vi videooverføring for at fleire skal sjå det som skjer framme. Dette gjeld mest i samband med konsertar.

 

Andakter og undervisning

 - Bibelforteljingar for barn/unge

 - Video/film/musikkvideo

 

Viser Barne-TV etter korøving kvar torsdagskveld

  

ERFARING:

Det er lettare å fylgja med i gangen i gudstenesta.

Vi slepp to salmebøker og liturgiark/hefte i tillegg

Det blir større deltaking i liturgien. Ikkje minst gjeld det for dei som ikkje er i kyrkja så ofte.

Vi brukar eit breiare spekter av sansar i bibelformidling, spesielt for barn

  

VURDERING:

Eg vurderer det som svært positivt at projektorar og skjermar var integrert i kyrkja heilt frå starten.

Slik blir det ikkje så mykje framandelement i kyrkjerommet.

Vi prøver å vera litt kritisk til bruken. I undervisning er det ein ballanse mellom det som skal formidlast og den oppmerksomheten skjermen krev. Vi har eit budskap som skal formidlast.

 - Då er det viktig at bilete/tekst ikkje får så mykje oppmerksomhet i forhold til budskapet at det forstyrrer

 - Det er viktig å ha klare bilete, utan for mykje detaljar

 - Teksten må ha stor nok skrift slik at det er lett å lesa

 - Det må ikkje vera for mykje tekst på ein gong

 - Vi passer på at vi ikkje brukar for mange fancy virkemidlar med tekst eller bilete som blinkar og skapar   uro

 

ANBEFALING:

Eg anbefalar at alle nye kyrker får integrert projektor/skjerm

 
KOMMENTAR I denne kirken sitter man i en vifteform rundt alteret. På den måten fremheves fellesskapet. Det er viktig at bruk av skjerm ikke er med å "forflate" rommet, men at den romlige sitteplassgrupperingen beholdes. Det oppnår man her ved å bruke to skjermer. Brukeren anbefaler at alle nye kirker planlegges for bruk av projektor/skjerm, slik at det blir mest mulig integrert i rommet.
 

Det kan stilles et meget stort spørsmålstegn med hvordan dette er gjort i Tananger kirke. De to, store, hvite flatene trekker til seg stor oppmerksomhet. I tillegg har flatene et understell som markerer flatene som elementer i rommet, som skjermer. På bildet til venstre har jeg manipulert bildet og tatt bort venstre skjerm. Det hadde blitt et mye roligere interiør og fokus hadde vært mer rettet mot alterområdet dersom de hvite flatene ikke hadde vært der. AES

 
             
TILBAKE FORNYELSE