KIRKEN I LANDSKAPET  Kultstedet, - midtpunkt i liv og landskap      
   
  Her ligger Lesja kirke på en høyde i den brede dalen. Det er dalens midtpunkt. Dette er ingen tilfeldig plassering av kirken. Landskapet er ikke homogent og likeverdig. Det har sine "knutepunkt" og betydningsbærende formasjoner. Kirken som bærer av våre verdier og sted for våre livssyklusriter er fremhevet sentralt i bygda. I andre landskap har kirken funnet sin plass på neset ute i fjorden eller på platået mellom havet og fjellet. Stedet uttrykker "vår væren i verden". Se "Kirken som bygg og bilde" s.7- 14. Dette er stedets verdensakse.  
   
  I middelalderbyen reiste katedralen seg høyt opp over borgernes hus. Det forteller noe om kirkens makt, men først og fremst forteller det om byens fellesverdier og møtestedet mellom Gud og mennesker.

Ved å bygge etter terrenget eller ved å skape fokuspunkt i byplanen har man før i tiden fremhevet fellesskapets bygg og institusjoner. Det private eller kommersielle var ikke det fremtredende. Dette ga en meningsfull og hierarkisk bebyggelse. I dag er denne meningsfulle bebyggelsen under press fra kommersielle interesser. Sammen med vår evne til å gjøre store inngrep i landskapet ved veibygging eller andre  bygningsformål, er vi i fare for å ødelegge uerstattelige verdier og skape kaos rundt oss.

 
                 
               
    En ny silo til kirkens nærliggende gårdsbruk kan være nok til å ødelegge området ved kirken. Ikke minst gjelder det kirkens fjernvirkning.

For frittliggende kirker gjelder kirkelovens bestemmelse om 60 m byggelinje fra kirkens vegg. Bebyggelse som ønskes oppført her skal godkjennes av biskopen/ kirkedepartementet. Men 60 m er ikke langt. I et åpent landskap med kirken fremhevet på en høyde, må man ta hensyn til et langt større område.

 
               
       
  En tynn mast betyr vel ikke så mye? Denne radio/telefonmasten er reist akkurat 60 m utenfor kirkeveggen. Masten konkurrerer fullstendig ut tårnet som markør av verdensaksen og åpenbaringsstedet.    
       
                 
    Skien har en flott kirke som med sine høye, doble tårn setter preg på byen. På lang avstand blir vi ønsket velkommen. Nå har det kommet planer om å reise en konkurrent til dette fine kirkebygget og gode samspillet: Et hotell som strekker seg like langt opp som kirken. Er det en ny tid hvor mammon er vår fellesverdi? (Bildet er tatt fra avisen Varden)  
               
     
                 
   
  Hva ville vi ha sagt om liknende hotellplaner kom ved Nidarosdomen? Har beboere i Skien blitt stedsblinde?   TILBAKE